MAHA TET 2018 Maharashtra tet Online Application Form 2018 [www.mahatet.in]

MAHA TET 2018 Maharashtra tet Online Application Form 2018 [www.mahatet.in]

(Maha TET 2018) महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८

MAHA TET 2018 Maharashtra tet Online Application Form 2018 [www.mahatet.in]

(मुदतवाढ)

जाहिरात क्र. (MAHA TET 2018 Advt. No.): Official Advertisement from Mahatet.in website

परीक्षा नाम (Exam Name):

 • Maha TET 2018
  महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८

शैक्षणिक पात्रता (MAHA TET 2018 Educational Qualification):

(Click here for Educational Qualification for Maha Tet २०१८-१९)

Educational Qualification for MAHA TET 2018

 1. इयत्ता 1  ते 5 वी (MAHA TET 2018 Paper-I):
  1. मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका (D.T.ED) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिलेले असो) 
   किंवा 
  2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (National Council for Teacher Education) (Regulations, Norms and Procedure), Regulations, 2002 नुसार मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान ४५ टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिलेले असो). 
   किंवा 
  3. मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची, चार वर्षाची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी (Bachelor of Elementary Education) उत्तीर्ण 
   किंवा 
  4. मान्यता प्राप्त परीक्षा मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयात दोन वर्षाची पदविका (विशेष शिक्षण) 
   किंवा 
  5. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिलेले असो), 
  6. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक टसीएम-२००९/३६/०९/माश-४, दि. १० जून, २०१० अन्वये उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (MCVC) शाखेअंतर्गत कृषी गटातील Horticulture and Crop Science आणि आरोग्य वैदयकिय सेवागटातील Crench and Pre School Management परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षण शास्त्रात दोन वर्षाची पदविका 
  7. ब) शिक्षक पात्रता परीक्षा ( MAHATET) 
   1. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, (NCTE) यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र शासन किंवा महाराष्ट्र शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण.
 2. इयत्ता ६ वी ते ८ वी (MAHA TET 2018 Paper-II):
  1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिलेले असो) 
   किंवा 
  2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (National Council for Teacher Education) (Regulations, Norms and Procedure), Regulations, 2002 नुसार मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची किमान ४५ टक्के गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयातील एक वर्षाची पदवी (Bachelor in Education) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिलेले असो) 
   किंवा 
  3.  मान्यता प्राप्त परीक्षा मंडळाची किंमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि चार वर्षाची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी (Bachelor of Elementary Education) उत्तीर्ण 
   किंवा 
  4. मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळाची किंमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि चार वर्षाची B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed. उत्तीर्ण 
   किंवा 
  5. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एक वर्षाची B.Ed. (Special Education) पदवी उत्तीर्ण. 
   किंवा 
  6. कृषी गटातील Horticulture and Crop Science आणि आरोग्य वैद्यकीय सेवा गटातील Crench and Pre School Management मधील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्रातील एक वर्षाची पदवी. 

Application fees for MAHA TET 2018

अर्ज फीस (MAHA TET 2018 Application Fees):

 • OPEN, OBC, SBC & NT:
  • फक्त Paper – 1 OR Paper- 2:  500/-
  • Paper – 1 आणि Paper- 2 (दोन्ही): ₹. 800/-
 • SC/ST/PWD(अपंग) प्रवर्ग:
  • फक्त Paper – 1 OR Paper- 2:  200/-
  • Paper – 1 आणि Paper- 2 (दोन्ही): ₹ 400/-

MAHA TET 2018 syllabus & Exam Pattern

परीक्षा पद्धती (MAHA TET 2018 Exam Scheme):

Exam Pattern for Maha tet 2018 Exam > (Click here) for Paper I & II

Syllabus for Maha tet 2018 Exam > (Click here) for Paper I & II

Paper (१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी – प्राथमिक स्तर) 
 • १) भाषा-१ व
 • २) भाषा-२
या परीक्षेसाठी खालील गटाप्रमाणे भाषा-१ व भाषा-२ विषय घेता येतील. 
भाषा-१ मराठी इंग्रजी उर्दु बंगाली / गुजराती / तेलुगू / सिंधी / कन्नड / हिंदी
भाषा-२ इंग्रजी मराठी मराठी किंवा इंग्रजी मराठी किंवा इंग्रजी
Paper(२) (इ. ६ वी ते ८ वी – उच्च प्राथमिक स्तर) 
 • १) भाषा-१ व
 • २) भाषा-२

या परीक्षेसाठी खालील गटाप्रमाणे भाषा-१ व भाषा-२ विषय घेता येतील. 

भाषा-१ मराठी इंग्रजी उर्दु बंगाली / गुजराती / तेलुगू / सिंधी / कन्नड / हिंदी
भाषा-२ इंग्रजी मराठी मराठी किंवा इंग्रजी मराठी किंवा इंग्रजी

maha tet question paper >> Click here

जॉबच जॉब विशेष टिप-

 • “Maha TET Exam 2018” (Teacher Eligibility Test) मध्ये प्राथमिक (इ. १ ली ते ५ वी) व उच्च प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) या दोन स्तरातील शिक्षकांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका राहतील. दोन्ही स्तरासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास दोन्ही प्रश्नपत्रिका अनिवार्य असतील . 
 • या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व काठिण्य पातळी अनुक्रमे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमावर आधारीत राहील. 

shaiksh patrata pariksha Elegibility Marks for MAHA TET 2018

पात्रता गुण (MAHA TET 2018 Elegibility Marks):

 • या परीक्षेमध्य़े किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारास (SC, ST, VJA/NT, SBC, OBC & अपंग (PWD) उमेदवारांना ५५ टक्के) उत्तीर्ण समजण्यात येईल.

वारंवारता आणि वैधता (MAHA TET 2018 Frequency and Validity):

 • “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) दरवर्षी आवश्यकतेप्रमाणे (किमान एकदा) शासनामार्फत घेण्यात येईल. 
 • उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनातर्फे शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राची वैधता निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून ७ वर्षे राहील. 
 • शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता पातळीत वाढ करण्यासाठी सदर परीक्षेस कितीही वेळा प्रविष्ट होता येईल. 
 • शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होणा-या उमेदवाराला थेटपणे नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

How to apply for Maharashtra tet Online Application Form 2018

अर्ज पद्धत (How to Apply for MAHA TET 2018):

 • (Online) ऑनलाईन पद्धतीनेच करावेत.
 • नोंदणी व अर्ज टप्पे:
  1. नोंदणी.
  2. अर्जातील माहितीची पडताळणी करणे.
  3. ऑनलाईन शुल्क भरणे.
  4. आवेदनपत्राची प्रिंट घेणे.
 • फोटो व स्वाक्षरी (Photo & Sign. Process for upload):
  • 3.5 से.मी. 4.5 से.मी. 100 KB चा रंगीत फोटो स्कॅन करावा. स्कॅन इमेज फोटो बॉर्डर पर्यंत क्रॉप करण्यात यावा. सदर इमेज 5 KB ते 100 KB या आकारामध्येच बसेल याची खात्री करून घ्यावी.
  • 5 से.मी. 4.5 से.मी. चा चौकोन पांढऱ्या कागदावर आखावा त्यामध्ये काळ्या शाईच्या पेनाने स्पष्ट स्वाक्षरी करावी. सदरची स्वाक्षरी असलेले पृष्ठ 50 KB मध्ये स्कॅन करावे व क्रॉप करावा. स्वाक्षरीची इमेज 2 KB ते 50 KB या आकारामध्ये बसेल याची खात्री करून घ्यावी.
  • for more details please read Official Advertisement from below Link.

आधिकृत संकेत स्थल (Official Sites of MAHA TET 2018):

मदत क्र. (Helpline No’s for MAHA TET 2018):

Office Address: 
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, 
पुणे – ४११ ००१

 • ई-मेल: msce.mahatet2018@gmail.com
 • Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

टिप (Note):

 1. शैक्षणिक अर्हता,वयोमर्यादा,सामाजिक व समांतर आरक्षण नुसार पदाची संख्या,विहित परीक्षा शुल्क, अर्ज करण्याची पद्धत, विविध महत्वाच्या दिनांक, परीक्षेबाबत तपशील व इतर अधिक माहितीसाठी जाहिरात वाचावी.
 2. जाहिरात वाचूनच अर्ज करावा.
 3. जाहिरात Download लिंक व अर्ज करण्याची Online लिंक खालील बाजुस दिलेली आहे.

महत्वाचे दिनांक (MAHA TET 2018 Important Dates):

Maharashtra TET Exam date 2018-19 as below available

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ वेळापत्रक

अ.क्र. कार्यवाहीचा टप्पा दिनांक व कालावधी
ऑनलाईन अर्ज व शुल्क कालावधी २५/०४/२०१८ ते १५/०५/२०१८ (22/०५२०१८)
प्रवेशपत्र ऑनलाईन प्रिंट 0२/०७/२०१८ ते १५/०७/२०१८
TET Exam 2018 date पेपर I दिनांक व वेळ 1५/०७/२०१८ वेळ स. १०.३० ते दु.१३.००
TET Exam 2018 date पेपर II दिनांक व वेळ 1५/०७/२०१८ वेळ दु. १४.०० ते सायं. १६.३०

अर्ज करण्याचा शेवट दिनांक (Last Date): 22 मे, 2018 पर्यंत.(मुददवाढ दिनांक)अर्ज Online लिंक (Apply Here

(अर्ज करण्यास मुदतवाढ)

जाहिरात Download लिंक

सुधारित वेळापत्रक


“या जहिरातिचा प्रवेश पत्र (Hall ticket) / निकाल (Result) / उत्तरतालिका (Answer Key)/ अभ्यास क्रम (Syllabus) करीता येथे क्लीक करा किंवा थेट खालील दिलेल्या वेब साईटच्या मेन मेनू (Menu) मध्ये पहा “

(टिपप्रवेश पत्र/निकाल/उत्तरतालिका/अभ्यास क्रम अधिकृत संकेत स्थळ द्वारा उपलब्ध झाल्यासच प्रसिद्ध केले जातील.)

Daily Job Updates ला भेट देण्यासाठी किंवा आधिक माहिती साठी @ www.jobchjob.com / www.jobchjob.in / www.jobchjob.net वर भेट द्यावी.

प्रश्न आणि उत्तरे (FAQ)

 • Q.No 1. What is the official website URL for MAHATET exam? Where do I find the MAHATET exam related information? (MAHA TET 2018)
  • https://mahatet.in/
 • Q.No. 2. How to apply for MAHATET examination? What is the process/procedure to apply for the MAHATET exam? (MAHA TET 2018)
  • Visit the MAHATET exam official website (Below Link)
   https://mahatet.in/
  • Step 1- Register yourself on MAHATET portal to get the MAHATET Registration ID &
   Password for login over registered email /Mobile ( https://mahatet.in/ )
  • Step-2 – Login – Login to MAHATET portal using provided MAHATET Registration ID & Password
  • Step-3 – Fill / Submit the Application form with proper details
  • Step-4 – Make Payment – Make exam fees Payment Online
  • Step-5 – Transaction History – If payment is successfully done then get the Transaction receipt & now you are registered for the MAHATET Exam
  • Step-6 – Application Print – Take the Print out of completed MAHATET application form
 • Q.No.3. Where should I get the MAHA TET Registration ID & Password after Registration?(MAHA TET 2018)
  • After Successful registration, MAHATET Registration ID & Password will be sent over the Email ID/Mobile number which is used at the time of registration.
 • Q.No 4. How will payments be accepted?(MAHA TET 2018)
  • All payments will be accepted Online (Through Debit card / Credit Card / Net Banking Etc.)
 • Q. No 5. How to get the User ID & Password?(MAHA TET 2018)
  • Candidate will fill the registration form available on MAHATET website, on successful submission Candidate will get MAHATET Registration ID / Password over Mobile Number & Email ID provided on a form (Used at the time of Form Submission).
 • Q No 6. I didn’t get the TET Registration ID & Password over email/mobile after submitting the Registration form.(Mobile / E-Mail)(MAHA TET 2018)
  • You might have entered the WRONG mobile number so please check your registered email Inbox / Spam box to get the MAHATET Registration ID /Password (Vice-a-versa). If provided Mobile number & Email ID both are Wrong then kindly Re-register yourself with new/valid email ID & Mobile number
 • Q No 8. What are the documents required to be uploaded to Registration/Application form?(MAHA TET 2018)
  • No documents should be uploaded at the time of filling Candidate registration form. On the Application form, the user will have to upload his latest Photograph & Signature separately.
 • Q. No 9. How to edit the Candidate photo on the Application form?(MAHA TET 2018)
  • Candidate can edit photograph before making payment. Once the payment is done successfully candidate won’t be able to edit the photo or other information in an application form. For changing photo (before making payment) click on “Edit Application” Tab, a form will open where a user should click on“Choose File” option on Candidate Application form & upload a new photo. “Save & Preview”–>“Submit” the form to save the changes.
 • Q.No 10. How to edit the Candidate information?(MAHA TET 2018)
  • ** If you have successfully paid the MAHATET application fees then you CAN NOT edit the Candidate details on the Application form. For changing candidate information (before making payment) please select “Preview” Tab on Candidate dashboard. At the bottom of the“Preview” Screen you can view the“Edit” button
   please click on this button to change the Candidate details on an Application form.
 • Q. No 11. Have I submitted the Candidate registration form? Are we done with MAHATET Application?(MAHA TET 2018)
  • Only after the successful payment of the exam fees Candidate will be Successfully registered on the system. Please take the printout of MAHATET application form post successful registration.
 • Q. No 12. How to pay the Candidate fees online?(MAHA TET 2018)
  • Once Candidate preview /Confirm & submit Application form he/she gets Re-directed to the Payment page where a user should click on “Make Payment” Button. Now Candidate can select the preferred Payment Gateway (Billdesk / HDFC) & perform payment online using (Debit card / Credit cards / Online banking etc.)
 • Q No 13. From where I can check the Payment status & download transaction receipt?
  • Click on “Transaction History” option on Candidate dashboard to check the Payment status & also you can view/download the receipt for performed transactions.
 • Q No 16. What is the cutoff date for MAHATET Application?(MAHA TET 2018)
  • MAHATET applications will start from 25th April – 2018 & closing date will be 15th May – 2018
 • Q No 17. Is Aadhar Card a Mandatory field?(MAHA TET 2018)
  • Yes, Candidate will have to either provide his valid Aadhar card number or Aadhar Enrolment number.
 • Q No 18. After performing the transaction getting status as“Transaction failed”what to do?(MAHA TET 2018)
  • If the transaction is failed then in this case user have to perform the transaction again.
 • Q No 19. After performing the transaction getting status as“To Be Confirmed”what to do?(MAHA TET 2018)
  • Keep checking if the Candidate is registered within next 3-days. Contact your bank & check if the payment is confirmed. If that transaction gets failed then the amount will be refunded to your account. If you are applying at last stage then it is better to perform a new transaction to confirm your MAHATET Application.
 • Q No 20. Unable to fill information in the fields on Candidate Registration/ Application form:(MAHA TET 2018)
  • You are missing fields at the time of filling the registration form. Kindly fill the form fields SEQUENTIALLY (One By One) without missing any field to overcome this issue.
 • Q No 21. I forgot the MAHATET Registration ID or Password, what to do?
  • –> Option-1 check your registered Email ID / Mobile number wherein previously you have received the Login credentials.
  • –> Option-2, If you remember the MAHATET registration ID then use“Forgot Password” option to get the Login details over registered Mail/Mobile again.
  • –> Option-3, If you do not remember the MAHATET ID & Password then Re-register yourself on MAHATET portal.

 • Q.No 1. What is the official website URL for MAHATET exam? Where do I find the MAHATET exam related information? (MAHA TET 2018)
  • https://mahatet.in/
 • Q.No. 2. How to apply for MAHATET examination? What is the process/procedure to apply for the MAHATET exam? (MAHA TET 2018)
  • Visit the MAHATET exam official website (Below Link)
   https://mahatet.in/
  • Step 1- Register yourself on MAHATET portal to get the MAHATET Registration ID &
   Password for login over registered email /Mobile ( https://mahatet.in/ )
  • Step-2 – Login – Login to MAHATET portal using provided MAHATET Registration ID & Password
  • Step-3 – Fill / Submit the Application form with proper details
  • Step-4 – Make Payment – Make exam fees Payment Online
  • Step-5 – Transaction History – If payment is successfully done then get the Transaction receipt & now you are registered for the MAHATET Exam
  • Step-6 – Application Print – Take the Print out of completed MAHATET application form
 • Q.No.3. Where should I get the MAHA TET Registration ID & Password after Registration? (MAHA TET 2018)
  • After Successful registration, MAHATET Registration ID & Password will be sent over the Email ID/Mobile number which is used at the time of registration.
 • Q.No 4. How will payments be accepted? (MAHA TET 2018)
  • All payments will be accepted Online (Through Debit card / Credit Card / Net Banking Etc.)
 • Q. No 5. How to get the User ID & Password? (MAHA TET 2018)
  • Candidate will fill the registration form available on MAHATET website, on successful submission Candidate will get MAHATET Registration ID / Password over Mobile Number & Email ID provided on a form (Used at the time of Form Submission).
 • Q No 6. I didn’t get the TET Registration ID & Password over email/mobile after submitting the Registration form. (Mobile / E-Mail)(MAHA TET 2018)
  • You might have entered the WRONG mobile number so please check your registered email Inbox / Spam box to get the MAHATET Registration ID /Password (Vice-a-versa). If provided Mobile number & Email ID both are Wrong then kindly Re-register yourself with new/valid email ID & Mobile number
 • Q No 8. What are the documents required to be uploaded to Registration/Application form? (MAHA TET 2018)
  • No documents should be uploaded at the time of filling Candidate registration form. On the Application form, the user will have to upload his latest Photograph & Signature separately.
 • Q. No 9. How to edit the Candidate photo on the Application form?(MAHA TET 2018)
  • Candidate can edit photograph before making payment. Once the payment is done successfully candidate won’t be able to edit the photo or other information in an application form. For changing photo (before making payment) click on “Edit Application” Tab, a form will open where a user should click on“Choose File” option on Candidate Application form & upload a new photo. “Save & Preview”–>“Submit” the form to save the changes.
 • Q.No 10. How to edit the Candidate information?(MAHA TET 2018)
  • ** If you have successfully paid the MAHATET application fees then you CAN NOT edit the Candidate details on the Application form. For changing candidate information (before making payment) please select “Preview” Tab on Candidate dashboard. At the bottom of the“Preview” Screen you can view the“Edit” button
   please click on this button to change the Candidate details on an Application form.
 • Q. No 11. Have I submitted the Candidate registration form? Are we done with MAHATET Application?(MAHA TET 2018)
  • Only after the successful payment of the exam fees Candidate will be Successfully registered on the system. Please take the printout of MAHATET application form post successful registration.
 • Q. No 12. How to pay the Candidate fees online?(MAHA TET 2018)
  • Once Candidate preview /Confirm & submit Application form he/she gets Re-directed to the Payment page where a user should click on “Make Payment” Button. Now Candidate can select the preferred Payment Gateway (Billdesk / HDFC) & perform payment online using (Debit card / Credit cards / Online banking etc.)
 • Q No 13. From where I can check the Payment status & download transaction receipt?
  • Click on “Transaction History” option on Candidate dashboard to check the Payment status & also you can view/download the receipt for performed transactions.
 • Q No 16. What is the cutoff date for MAHATET Application?(MAHA TET 2018)
  • MAHATET applications will start from 25th April – 2018 & closing date will be 15th May – 2018
 • Q No 17. Is Aadhar Card a Mandatory field? (MAHA TET 2018)
  • Yes, Candidate will have to either provide his valid Aadhar card number or Aadhar Enrolment number.
 • Q No 18. After performing the transaction getting status as“Transaction failed”what to do? (MAHA TET 2018)
  • If the transaction is failed then in this case user have to perform the transaction again.
 • Q No 19. After performing the transaction getting status as“To Be Confirmed”what to do? (MAHA TET 2018)
  • Keep checking if the Candidate is registered within next 3-days. Contact your bank & check if the payment is confirmed. If that transaction gets failed then the amount will be refunded to your account. If you are applying at last stage then it is better to perform a new transaction to confirm your MAHATET Application.
 • Q No 20. Unable to fill information in the fields on Candidate Registration/ Application form:(MAHA TET 2018)
  • You are missing fields at the time of filling the registration form. Kindly fill the form fields SEQUENTIALLY (One By One) without missing any field to overcome this issue.
 • Q No 21. I forgot the MAHATET Registration ID or Password, what to do?
  • –> Option-1 check your registered Email ID / Mobile number wherein previously you have received the Login credentials.
  • –> Option-2, If you remember the MAHATET registration ID then use“Forgot Password” option to get the Login details over registered Mail/Mobile again.
  • –> Option-3, If you do not remember the MAHATET ID & Password then Re-register yourself on MAHATET portal.

Show Comments (2)